Familjehem

Familjehem och Jourhem

Familjehem

De familjer som tar emot andras barn eller ungdomar i sitt hem kallas familjehem.

Familjehem har ett viktigt och angeläget samhällsuppdrag med många utmaningar. De genomför en ovärderlig insats för barn och unga som inte kan bo med sina föräldrar.

Familjehemmets uppgift är att ge barnet en god vård och i samverkan med socialtjänst, föräldrar och andra berörda se till att barnet får sina behov tillgodosedda.

Målet är att alla barn och unga i familjehem ska få en god vård och bästa möjliga förutsättningar till ett gott vuxenliv.

Det innebär att vården ska vara trygg, säker, ändamålsenlig och präglas av kontinuitet.

Jourhem

Jourhem och familjehem skiljer sig på detta sätt att ett jourhem tar emot barn eller ungdomar i sitt hem för en kortare tid och ibland med mycket kort varsel.

Ofta kan det vara under tiden som Socialtjänsten utreder vad barnet behöver för hjälp på längre sikt.

Eftersom jourplaceringar nästan alltid är akuta behöver det oftast finnas en vuxen i familjen tillgänglig på heltid.

Som jourhem behöver ni vara flexibla, stresståliga och kunna hantera ovisshet och osäkerhet.

En del jourplaceringar kan övergå till familjehemsplaceringar.