Ersättning

Ersättning

Familjehem får ett arvode för att åta sig uppdraget som familjehem.

Arvodet är skattepliktigt, sjukpenninggrundande och pensionsgrundande, men berättigar inte till tjänstepension.

Arvodet ger inte grund till a-kassa, semesterlön eller semesterersättning.

Det utgår även en omkostnadsersättning som ska täcka barnets omkostnader.

Som familjehem får man ett uppdrag av socialtjänsten, uppdraget räknas inte som en anställning.