Barnets fostran och vägledning

Barnets fostran och vägledning

Individer som placeras i familjehem har ofta negativa beteendemönster med sig och behöver vägledning i livet.

KEEP är en handledningsmodell med bevisade resultat som består av fyra olika roller en familjehemsförälder kan behöva använda sig av vid problematiska beteenden.

Här följer en lista och kort förklaring av dessa fyra roller.

Lärare:

I många fall kan problematiska beteenden ( t ex att vara stökig i en matsituation) handla om att barnet saknar sociala färdigheter för att klara av situationen på ett bra sätt.

Detektiv:

För att man som familjehemsförälder ska veta vad barnet behöver hjälp med, t ex vilka sociala färdigheter barnet behöver träna på, måste familjehemsföräldern ha god kunskap om barnet dess beteenden. Därav kan man behöva leka lite ”detektiv”.

Skyddsängel:

En av familjehemmets främsta uppgifter är att se till så barnet barnet får en god omvårdnad och att barnets intressen och behov uppmärksammas.

Domare:

Detta liknar exempelvis en match i valfri etablerad sport där en domare och regelbok finns för att vägleda spelarna och lär dem att följa reglerna. På samma sätt kan det placerade barnet behöva vägledning kring vad som är okej och vad som inte är det.

Den gemensamma nämnaren här är vaksamhet. Var uppmärksam, handla rationellt med bästa omdöme.

Detta innebär att till en viss gräns även vakta sitt eget agerande och att inte vara för polisiär vilket kan bidra till ett kyligt förhållande. I vissa fall kan gränsen mellan rätt och fel handling vara hårfin.

Kom då ihåg att det är en människa i behov av förståelse och kärlek som står framför dig, inte en någon som nitiskt behöver smällas på fingrarna. 

Detta verkar självklart men i dagens samhälle med allmänt högre stress och krav är det lätt för en kommunikation mellan agerande förälder och barn/ungdom att präglas av tillrättavisningar och/eller tillsägelser. 

Att upprätthålla balansen bestående utav att vara konsekvent och regelrätt med öppenhet för diskussion och kompromisser bidrar till ett bra förhållande.